Ծառայություններ
Մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունների տեսակներ
 
Միանվագ ծառայություններ
 
1. Իրավաբանական ծառայություններ.
1.1 Իրավաբանական խորհրդատվություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար,
1.2 Շահերի պաշտպանություն արտադատարանական կարգով (Նամակագրություն, այցելություններ և այլն), 
1.3 Աշխատանքային վեճերի լուծում արտադատարանական կարգով,
1.4 Ծրագրվող կամ ծրագրված գործարքների վերլուծություն, ինչպես նաև բխող ռիսկների բացահայտում և ապահովում,
1.5 Մասնակցություն բանակցություններին, 
1.6 Պայմանագրերի մշակում, կազմում, վերլուծություն,
1.7 Կանոնադրության, կանոնակարգերի, ներքին կարգապահական կանոնների մշակում,
1.8 Մասնակցություն անցկացվող ստուգումներին,
1.9 Վարչական (ստուգման) ակտերի բողոքարկում վարչական կարգով,
1.10 Գրագրություն, պարզաբանումների հայցում, ինչպես նաև տեղեկատվության հավաքագրում: 
 
2. Փաստաբանի ծառայություններ.
2.1 Քաղաքացիական գործերով,
2.2 Վարչական գործերով,
2.3 Քրեական գործերով,
2.4 Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքարկում:
 
3. Հարկային խորհրդատվություն.
3.1 Մասնագիտական վերլուծություն և պարզաբանումներ հարկային օրենսդրության վերաբերյալ,
3.2 Ծրագրվող գործարքներից բխող հարկերի նախնական հաշվարկ,
3.3 Կատարված գործարքներից բխող հարկերի հաշվարկ,
3.4 Վարչարարության (ստուգումների), վարչական ակտերի, հետաքննության ինչպես նաև քննչական գործողությունների վերաբերյալ,
3.5 Հարցումների, ծանուցումների, կամերալ ուսումնասիրությունների և այլ նամակների վերաբերյալ խորհրդատվություն 
 
 
4. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն.
4.1 Եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն, պլանավորում, կանխատեսում,
4.2 Դրամական հոսքերի վերլուծություն, պլանավորում, կանխատեսում,
4.3 Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետների պլանավորում,
4.4 Արտադրանքի, ապրանքի, ծառայության, աշխատանքի ինքնարժեքի վերլուծություն,
4.5 Նորմատիվ ծախսերի, բնական և պատահական կորուստների վերլուծություն,
4.6 Աշխատավարձի և հավասարեցված վճարների վերլուծություն,
4.7 Ապրանքանյութական պաշարների գույքագրում,
4.8 Շահույթի վերուծություն,
4.9 Բիզնես պլան,
4.10 Այլ ֆինանսատնտեսական վերլուծություններ, 
4.11 Ներդրված ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
4.12 Լրացուցիչ ներդրումների ՝այդ թվում, վարկերի և փոխառությունների ներգրավման անհրաժեշտության և արդյունավետության վերլուծություն
 
5. Մարկետինգ և նոր հաճախորդների ներգրավման ծառայություն.
5.1 Իրացման շուկայի ուսումնասիրություն զարգացման նոր ուղիների բացահայտում,
5.2 Պոտենցիալ հաճախորդների սեգմենտավորում, բացահայտում
5.3 Շուկայում պահանջարկի բացահայտում ֆոկուս խմբերի միջոցով,
5.4 Գործարար առաջարկների կազում և դրանց ներկայացման խորհրդատվություն,
5.5 Հաճախորդի ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների իրացում
 
6. Գնումների գործակալի ծառայություն.
6.1 Պետական և ոչ     պետական ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կողմից հայտարարված գնումների մցույթների (Тендер) հայտարարություների հավաքագման և այդ տեղեկատվության տրամադրման ծառայութուն,
6.2 Մրցույթների (Тендер) փաստաթղթային փաթեթների կազմում,
6.3 Մասնագետի տրամադրում մրցույթի ընթացքում շահերը պաշտպանելու համար,
6.4 Մրցույթի արդյունքների բողոքարկում
 
7. Գնումների համակարգում
7.1 Անհրաժեշտ հիմնական միջոցների, հումքի, նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների գների հետազոտություն 
7.2 Օպտիմալ ձեռքբերման համար մրցույթի կամ նման որևէ միջոցառման կազմակերպում,
7.3 Մատակարարների վստահելիության բացահայտում և գնահատում
 
8. Բանկային ծառայությունների և վարկերի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 
9. Համակարգչային բիզնես ծրագրերի ներդրում և սպասարկում.
9.1 Հաշվապահական ծրագիր, 
9.2 Տարբեր գործունեության ոլորտների համար նախատեսված վաճառքի համակարգեր,
9.3 Հաճախորդների կառավարման համակարգեր CRM,
9.4 Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր,
9.5 և այլ
 
10. Թարգմանչական գործունեություն.
10.1 Նոտարական թարգմանություններ,
10.2 Գիտական աշխատանքների թարգմանություն,
10.3 Թարգմանչի տրամադրում,
 
11. Ուսուցումներ.
11.1 Լեզուներ,
11.2 Հաշվապահություն,
11.3 Հաղորդակցություն:
 
Developed by IT Media